یک زائر عراقی در مدینه جان خود را از دست داد

دولت بهار: یک زن عراقی که برای ادای مناسک حج در مدینه حضور داشت، با سقوط از بالکن هتل محل اقامتش جان خود را از دست داد.

یک زائر عراقی در مدینه جان خود را از دست داد
دولت بهار: یک زن عراقی که برای ادای مناسک حج در مدینه حضور داشت، با سقوط از بالکن هتل محل اقامتش جان خود را از دست داد.