بهترین راه برون رفت قطر از بحران

دولت بهار: وزیر مشاور در امور خارجه امارات ضمن توصیف اینکه قطر کشوری کوچک اما ثروتمند است به تشریح بهترین راه برون رفت از بحران کنونی دوحه و کشورهای عربی اشاره کرد.

بهترین راه برون رفت قطر از بحران
دولت بهار: وزیر مشاور در امور خارجه امارات ضمن توصیف اینکه قطر کشوری کوچک اما ثروتمند است به تشریح بهترین راه برون رفت از بحران کنونی دوحه و کشورهای عربی اشاره کرد.