مرکل در جایگاه دوم سیاستمداران محبوب آلمان قرار گرفت

دولت بهار: نتایج یک نظر سنجی نشان می‌دهد که میزان محبوبیت وزیر دارایی آلمان در بین شهروندان آلمانی بیشتر از آنگلا مرکل، صدر اعظم این کشور است.

مرکل در جایگاه دوم سیاستمداران محبوب آلمان قرار گرفت
دولت بهار: نتایج یک نظر سنجی نشان می‌دهد که میزان محبوبیت وزیر دارایی آلمان در بین شهروندان آلمانی بیشتر از آنگلا مرکل، صدر اعظم این کشور است.