فعالیت بیشتر آسانسورچی‌های وزارت نفت نشان دهنده موفقیت برجام است!

دولت بهار: زمانی‌نیا گفت: آسانسورچی‌های وزارت نفت به ما می‌گویند از زمانی که شما آمدید کار ما ۱۰ برابر شده و حقوق ما را بیشتر کنید!

فعالیت بیشتر آسانسورچی‌های وزارت نفت نشان دهنده موفقیت برجام است!
دولت بهار: زمانی‌نیا گفت: آسانسورچی‌های وزارت نفت به ما می‌گویند از زمانی که شما آمدید کار ما ۱۰ برابر شده و حقوق ما را بیشتر کنید!