سیل استانهای شمالی ناشی از ضعف وزارت کشاورزی در آبخیزداری

کارشناسان یکی از ضعف های عمده وزارت جهاد کشاورزی را ضعف مدیریت آبخوان ها و آبخیزداری در کشور می دانند؛ عاملی که باعث بروز سیل در استان های شمالی کشور نیز شده است. نوشته سیل استانهای شمالی ناشی از ضعف وزارت کشاورزی در آبخیزداری اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی| پدیدار شد.

سیل استانهای شمالی ناشی از ضعف وزارت کشاورزی در آبخیزداری
کارشناسان یکی از ضعف های عمده وزارت جهاد کشاورزی را ضعف مدیریت آبخوان ها و آبخیزداری در کشور می دانند؛ عاملی که باعث بروز سیل در استان های شمالی کشور نیز شده است. نوشته سیل استانهای شمالی ناشی از ضعف وزارت کشاورزی در آبخیزداری اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی| پدیدار شد.