واگذاري صحيح ها بايد به مسير خود بازگردد

خبرگزاري آريا-وزير پيشنهادي صنعت: واگذاري ها بايد به نحو صحيح ادامه يابد و اگر مشکلي در واگذاري‌ها به چشم مي خورد بايد به مسير صحيح بازگردد.

واگذاري صحيح ها بايد به مسير خود بازگردد
خبرگزاري آريا-وزير پيشنهادي صنعت: واگذاري ها بايد به نحو صحيح ادامه يابد و اگر مشکلي در واگذاري‌ها به چشم مي خورد بايد به مسير صحيح بازگردد.