هشدار بانک مرکزي درباره دريافت اطلاعات نهادهاي پولي مجاز

خبرگزاري آريا-فهرست بانک‌ها و نهادهاي پولي مجاز همراه با اطلاعات مربوط به آن‌ها در پايگاه اطلاع‌رساني بانک مرکزي منتشر شد.

هشدار بانک مرکزي درباره دريافت اطلاعات نهادهاي پولي مجاز
خبرگزاري آريا-فهرست بانک‌ها و نهادهاي پولي مجاز همراه با اطلاعات مربوط به آن‌ها در پايگاه اطلاع‌رساني بانک مرکزي منتشر شد.