رئيس کميته امداد امام خميني (ره): با حمايت بانک سپه 18 هزار خانوار به خودکفايي رسيدند

رئيس کميته امداد امام خميني (ره): با حمايت بانک سپه 18 هزار خانوار به خودکفايي رسيدند