چقازردي: افتخار بانک سپه، خدمت به محرومان است

چقازردي: افتخار بانک سپه، خدمت به محرومان است