جزئيات اطلاعات نهادهاي پولي مجاز را صرفاً از سايت بانک‌مرکزي دريافت کنيد

خبرگزاري آريا - فهرست بانک‌ها و نهادهاي پولي مجاز همراه با اطلاعات مربوط به آن‌ها مانند مشخصات ثبتي، نشاني، شماره‌هاي تماس را صرفاً از طريق پايگاه اطلاع‌رساني بانک مرکزي دريافت کنيد.

جزئيات اطلاعات نهادهاي پولي مجاز را صرفاً از سايت بانک‌مرکزي دريافت کنيد
خبرگزاري آريا - فهرست بانک‌ها و نهادهاي پولي مجاز همراه با اطلاعات مربوط به آن‌ها مانند مشخصات ثبتي، نشاني، شماره‌هاي تماس را صرفاً از طريق پايگاه اطلاع‌رساني بانک مرکزي دريافت کنيد.