آخرین مهلت ارسال ایده به فراخوان پارک فناوری تهران

آخرین مهلت ارسال ایده به فراخوان پارک فناوری تهران

پنج شنبه ۰۴ مرداد - سیاست

از سوی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آخرین مهلت ارسال ایده به فراخوان حمایت از صاحبان ایده در برنامه‌های “رویش”، “شکوفایی” و “جهش” اعلام شد.