آخرین وضعیت واردات کاغذ

آخرین وضعیت واردات کاغذ

جمعه ۲۵ خرداد -

در ابتدای سال جاری واردات کاغذ در دو بخش «خمیر کاغذ» و «چاپ و تحریر» افزایش یافته اما کاغذ روزنامه با کاهش مواجه بوده است.