آزمون نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص برگزار می‌شود

آزمون نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص برگزار می‌شود

دوشنبه ۱۴ اسفند - سیاست

آزمون بخش نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان متخصص سال ۱۴۰۰ (طرح ملی کووید) ۷ خرداد ۱۴۰۰ به صورت کاغذی یا الکترونیک برگزار می‌شود.