آیا طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد؟

آیا طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد؟

سه شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

نامه رییس مجلس به رییس جمهوری به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی درباره فضای مجازی ابهاماتی درباره روند بررسی طرح صیانت در مجلس به وجود آورده است.