ابلاغ مصوبه بسته حمایتی کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار

ابلاغ مصوبه بسته حمایتی کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار

سه شنبه ۳۰ شهریور - ورزش

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه مربوط به بسته حمایتی کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار دهک‌های (۱) تا (۶) درآمدی را ابلاغ کرد.