ادامه رکود گردشگری تا سال ۲۰۲۳

ادامه رکود گردشگری تا سال ۲۰۲۳

پنج شنبه ۰۳ اسفند - اقتصادی

گردشگری، صنعتی که از سال ۲۰۱۰ به سرعت رشدی تصاعدی را طی کرده و در سال‌های اخیر موفق شده که خود را به یکی از سه صنعت بزرگ جهان مبدل سازد؛ حال با همه‌گیری کرونا در جهان شاهد رکود وحشتناکی است.