اسرائیل رو به افول است

اسرائیل رو به افول است

جمعه ۲۵ خرداد - سیاست

نماینده جنبش جهاد اسلامی گفت: باید خود را به سلاح ایمان و تجیهزات جنگی مجهز کنیم؛ اسرائیل رو به افول است و شکست رژیم غاصب صهیونیستی به معنای پیروزی تمام امت اسلامی بر استعمارگران خواهد بود.