اعضای بدن استاد موسیقی مقامی خراسان جنوبی اهدا شد

اعضای بدن استاد موسیقی مقامی خراسان جنوبی اهدا شد

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

بیرجند – ایرنا – رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فردوس گفت: اعضای بدن “ذوالفقار بیتانه” استاد عرصه موسیقی مقامی و آئینی کشور پس از تایید مرگ مغزی به پنج بیمار پیوند شد.