انتشار اولین کتاب نوشته شده توسط یک جوان دارای سندروم دان

انتشار اولین کتاب نوشته شده توسط یک جوان دارای سندروم دان

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- کتاب «فرشته ای با یک کروموزوم بیشتر» اثر  ملیکا آقایی نویسنده دارای سندروم دان از سوی انتشارات مهرگان مبین منتشر شد.