اولین تلسکوپی که زباله‌های فضایی بسیار کوچک را نشان می‌دهد

اولین تلسکوپی که زباله‌های فضایی بسیار کوچک را نشان می‌دهد

شنبه ۰۲ تیر - سیاست

آژانس فضایی اروپا می‌خواهد برای نظارت بر روی زباله‌های فضایی با اندازه‌ی چندمیلی‌متر، تلسکوپی به مدار بفرستد.