ایران خواهان اجرای توافق الجزایر است

ایران خواهان اجرای توافق الجزایر است

سه شنبه ۳۰ شهریور - ورزش

وزیر منابع آبی عراق گفت که ایران خواهان اجرای توافق الجزایر و حل مشکلات آب است اما عراق آن را به رسمیت نمی شناسد.