بررسی راهکارهای توسعه و تعمیق مطالعات ایرانشناسی در ارمنستان

بررسی راهکارهای توسعه و تعمیق مطالعات ایرانشناسی در ارمنستان

جمعه ۲۵ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- راهکارهای توسعه و تعمیق مطالعات ایرانشناسی در ارمنستان در دیدار رییس کرسی ایرانشناسی دانشگاه دولتی ایروان با رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در ارمنستان، بررسی شد.