برپایی مجلس “تعزیه” در سنگلج

برپایی مجلس “تعزیه” در سنگلج

شنبه ۰۴ تیر - اقتصادی

تماشاخانه سنگلج میزبان سه مجلس تعزیه به معین البکایی ابوالفضل میرزااحمدی در لیالی قدر خواهد شد.