بسیج رای‌دهنگان در انتخابات، از مهمترین کارکردهای احزاب سیاسی

بسیج رای‌دهنگان در انتخابات، از مهمترین کارکردهای احزاب سیاسی

پنج شنبه ۰۳ اسفند - ورزش

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: احزاب سیاسی با معرفی لیست مورد نظر خود و ارائه برنامه‌های شفاف مبتنی بر مطالبات و خواسته‌های عمومی، به داغ شدن بازار انتخابات کمک می‌کنند.