تحول؛ ضرورت امروز، نیاز فردا

تحول؛ ضرورت امروز، نیاز فردا

شنبه ۲۶ خرداد - فرهنگی

تهران- ارنا- تحول، جانمایه پیشرفت است. انسانِ ایستا، جامعه ایستا، فرهنگِ ایستا، کشورِ ایستا، نمی‌تواند به برنامه‌هایش برسد چه رسد به آرزوهایی که در سر فرد به فرد آن جامعه وجود دارد. آرزوهایی که بخش اندکی از آن با توجه به ظرفیت‌ها و موانع به برنامه تبدیل می‌شود. از همین برنامه‌ها هم فقط کسری به تحقق می‌انجامد.