تغییرات پروتئینی، عامل مهم پیر شدن کلیه‌ها هستند

تغییرات پروتئینی، عامل مهم پیر شدن کلیه‌ها هستند

دوشنبه ۱۴ اسفند - سیاست

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود نشان داده‌اند که تغییرات پروتئینی، نقش مهمی در پیر شدن کلیه‌ها بر عهده دارند.