تلفیق نقد و رضایت؛ تکاپوی جشنواره در روز دوم

تلفیق نقد و رضایت؛ تکاپوی جشنواره در روز دوم

شنبه ۱۱ آذر - فرهنگی

تهران- ایرنا- پردیس سینمایی ملت یا خانه رسانه دومین عصر زمستانی جشنواره ای خود را در حالی به شب پیوند زد که سه اثر سینمایی را برای مخاطبان عرضه داشت، آهی که نفس جشنواره را هم سرد کرد، جنگل پرتقالی که تا حدودی این سردی را جبران کرد و یادگار جنوبی که نتوانست با مخاطب ارتباط بگیرد.