جهان، کدام اهل قلم را از دست داد؟

جهان، کدام اهل قلم را از دست داد؟

شنبه ۲۰ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- سال ۱۴۰۱ تعداد زیادی از چهره‌های فرهنگ و ادب را با خود برد، در این گزارش به درگذشتگان این حوزه که بیرون از مرزهای ایران فعالیت می‌کردند، نگاهی انداخته و از ۲۲ نفر از آنها یاد شده است.