خصولتی‌های مداخله‌جو، مانع توسعه صنعت گردشگری هستند

خصولتی‌های مداخله‌جو، مانع توسعه صنعت گردشگری هستند

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- پژوهشگر و مدرس حوزه گردشگری بخش خصولتی مداخله‌جو و سنگ‌انداز را بزرگترین مانع توسعه این صنعت دانست و گفت:‌ برای مانع‌زدایی و پشتیبانی از این صنعت نیازمند یک مرجع حاکمیتی قانونی مقتدر هستیم.