خطرات ساختمان‌های ناایمن از نگرانی‌های دولت است

خطرات ساختمان‌های ناایمن از نگرانی‌های دولت است

سه شنبه ۰۹ آذر - ورزش

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید از شهروندان تهرانی در مقابل خطرات ناشی از گسل‌ها و ناایمن بودن برخی ساختمان‌ها صیانت شود، گفت: وجود ساختمان‌های ناایمن همچون پلاسکو در تهران یکی از نگرانی‌های دولت است.