در محضر خدا چه بخواهیم؟ و چگونه بخواهیم؟

در محضر خدا چه بخواهیم؟ و چگونه بخواهیم؟

دوشنبه ۰۱ مرداد - اقتصادی

یک مبلغ دینی عنوان کرد: امام سلسله نیازهای حقیقی بشر را طبقه‌بندی کرده و در مکتب دعا نیازهای اصلی بشر را برای او به منصه ظهور درآورده است. امام معلم و مربی بشر است که آموزش می‌هد در محضر خدا چه بخواهیم و چگونه بخواهیم.