دستمزد داوران فوتبال سه برابر شد

دستمزد داوران فوتبال سه برابر شد

سه شنبه ۰۱ فروردین - ورزش

با مصوبه هیات رییسه فدراسیون فوتبال دستمزد داوران فدراسیون فوتبال ۳۰۰ درصد افزایش یافت.