دستور وزیر کشور برای برخورد با عوامل برگزاری یک مراسم در خوزستان

دستور وزیر کشور برای برخورد با عوامل برگزاری یک مراسم در خوزستان

جمعه ۲۵ خرداد - سیاست

وزیر کشور به استاندار خوزستان دستور داد تا عوامل برگزاری یک مراسم در این استان را به مراجع قضایی معرفی کند.