دوج کوین رکورد زد!

دوج کوین رکورد زد!

جمعه ۱۴ بهمن - اقتصادی

ارزش دوج کوین برای نخستین بار از نیم دلار عبور کرد.