رئیس جدید پژوهشکده علوم دندانپزشکی معرفی شد

رئیس جدید پژوهشکده علوم دندانپزشکی معرفی شد

سه شنبه ۰۹ آذر - سیاست

دکتر رضا مسائلی به عنوان رئیس جدید پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب شد.