راه‌اندازی مرکز نوآوری تخصصی حوزه پتروشیمی

راه‌اندازی مرکز نوآوری تخصصی حوزه پتروشیمی

شنبه ۰۴ تیر - سیاست

با امضای تفاهم‌نامه‌ای مرکز نوآوری تخصصی در حوزه پتروشیمی راه‌اندازی می‌شود.