راه‌اندازی مرکز نوآوری تخصصی حوزه پتروشیمی

راه‌اندازی مرکز نوآوری تخصصی حوزه پتروشیمی

شنبه ۱۵ بهمن - سیاست

با امضای تفاهم‌نامه‌ای مرکز نوآوری تخصصی در حوزه پتروشیمی راه‌اندازی می‌شود.