راه اندازی شورای “سیاستگذاری موزه‌های دانشگاهی “

راه اندازی شورای “سیاستگذاری موزه‌های دانشگاهی “

دوشنبه ۱۴ اسفند - علمی

معاون فرهنگی دانشگاه تهران از راه اندازی شورای عالی سیاستگذاری موزه‌های دانشگاهی به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای موزه‌ها در این دانشگاه خبر داد.