روز سیاه بورس های جهانی

روز سیاه بورس های جهانی

چهارشنبه ۰۲ فروردین - اقتصادی

بیشتر شاخص های مهم بورسی جهان ریزش کردند.