روز سیاه بورس های جهانی

روز سیاه بورس های جهانی

جمعه ۲۵ خرداد - اقتصادی

بیشتر شاخص های مهم بورسی جهان ریزش کردند.