روز ملی آزمایشگاه برگزار می‌شود

روز ملی آزمایشگاه برگزار می‌شود

شنبه ۱۵ بهمن - سیاست

مراسم بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه و زادروز حکیم اسماعیل جرجانی با همکاری شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) برگزار می‌شود.