رژیم غاصب صهیونیستی یک لانه عنکبوتی بیش نیست

رژیم غاصب صهیونیستی یک لانه عنکبوتی بیش نیست

سه شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب تاکید کرد: رژیم غاصب صهیونیستی یک لانه عنکبوتی بیش نیست که بنیان آن سست و ناپایدار است.