زمین رایگان و تسهیلات ارزان، راه خانه دار شدن کارگران

زمین رایگان و تسهیلات ارزان، راه خانه دار شدن کارگران

سه شنبه ۲۹ خرداد -

یک کارشناس حوزه کار به منظور خانه دار شدن کارگران پیشنهاد کرد گروههای کارگری در صنوف مختلف، کارگران فاقد مسکن را شناسایی کنند و لیست اسامی آنها را در اختیار وزارت مسکن قرار دهند و ساخت مسکن کارگران را از طریق واگذاری زمین، ساخت و ساز انبوه سازان و اعتبارات و تسهیلات ارزان قیمت دنبال کنند.