زندگی در اهواز فرصت‌های زیادی را از آهنین‌جان گرفت

زندگی در اهواز فرصت‌های زیادی را از آهنین‌جان گرفت

دوشنبه ۱۴ اسفند - اقتصادی

شاعر خوزستانی گفت: آهنین‌جان شاعری نامدار در شعر معاصر بود که زندگی در اهواز فرصت‌های زیادی را از وی گرفت.