سرپرست جهاد دانشگاهی خبر داد: برگزاری آزمون نهضت سوادآموزی در لرستان

سرپرست جهاد دانشگاهی خبر داد: برگزاری آزمون نهضت سوادآموزی در لرستان

سه شنبه ۳۰ شهریور - سیاست

سرپرست جهاد دانشگاهی لرستان از برگزاری آزمون نهضت سوادآموزی در استان خبر داد.