سلیمی: حضور تک تک افراد جامعه در پای صندوق رأی ضروری است

سلیمی: حضور تک تک افراد جامعه در پای صندوق رأی ضروری است

سه شنبه ۰۵ مهر - ورزش

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر یک از افراد باید متناسب با نگاه خود در انتخابات مشارکت کرده و به نامزدی که احساس می کنند می تواند مطالبات آن ها را محقق کند رای دهند.