سند ساختمان فدراسیون فوتبال و سه دانگ ساختمان پرسپولیس به نام شستا ثبت شد!

سند ساختمان فدراسیون فوتبال و سه دانگ ساختمان پرسپولیس به نام شستا ثبت شد!

جمعه ۲۵ خرداد - ورزش

مدیر امور حقوقی و قراردادهای شستا از صدور سند ساختمان‌های فدراسیون فوتبال به نام این هلدینگ اقتصادی خبر داد!