شاعری که بیش از یک سال با کروناست

شاعری که بیش از یک سال با کروناست

یکشنبه ۳۱ تیر - اقتصادی

مژگان عباسلو با بیان روایتی تازه از رویارویی بیش از یک‌ساله خود با ویروس کرونا و شرح پیش‌بینی‌ای از ادامه روند مبارزه با این بیماری می‌گوید که دیگر همه تقریبا بی‌حس شده‌اند و او خیلی وقت است غزلی نگفته‌ است.