شاهنامه؛ حماسه‌ای انسانی

شاهنامه؛ حماسه‌ای انسانی

جمعه ۱۲ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- شاهنامه اثری است که ما در آن شاهد دو گونه سازْواری هستیم؛ سازواری بیرونی آن، هماهنگی با روح زمانه و انطباق با نیازها و انگیزه‌های عاطفی و روحی بشر است و سازواری درونی‌اش، توازن لفظ و معنا و احساس و بیان.