شناسایی سیگنال رادیویی از همسایه مرموز زمین

شناسایی سیگنال رادیویی از همسایه مرموز زمین

سه شنبه ۲۹ خرداد - سیاست

کاوشگر خورشیدی پارکر ماموریت دارد تا در مورد خورشید تحقیق کند، اما مدام چیزهای جذاب و جدیدی درباره همسایه مرموز سیاره زمین، ونوس کشف می‌کند.