شهید جهان آرا، و دغدغه ایمان در حال جنگ

شهید جهان آرا، و دغدغه ایمان در حال جنگ

پنج شنبه ۰۳ اسفند - اقتصادی

پژوهشگر تاریخ اسلام گفت: در جامعه امروز افراد زیادی مانند مردم کوفه در راه امام مبارزه کردند اما باید مراقب باشد که عاقبتشان مانند مردم کوفه نشود.