ضرورت آغاز هویت بخشی به شغل آتش نشانی

ضرورت آغاز هویت بخشی به شغل آتش نشانی

دوشنبه ۰۱ مرداد -

یک کارشناس ایمنی با اشاره به لزوم هویت بخشی به شغل آتش نشانی گفت: در حال حاضر اقدامات مربوط به روز آتش نشان محدود به مراسم سازمانی شده است. هویت بخشی به آتش نشانی یعنی تمام مردم نگاه و شناخت دقیقی نسبت به آتش نشانی داشته باشند. اگر این امر محقق شود قطعا شاهد افزایش ایمنی در سطح جامعه خواهیم بود.